آدرس: 
کیلومتر 5 جاده اصفهان نائین
تلفن: 
031-35723030
کد محتوا 30445