مشخصات کلی

ابراهیم زارعان
سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان-temporary
دوشنبه, 25 مرداد 1400, 14:03

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان-temporary 1400 درحال خدمت
کد محتوا 37126

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان