اجاره مغازه ، کانتر ، دفتر کار و ...

تاریخ مزایده:
1401/03/11
شماره مزایده:
مزایده شماره 1401/04 تا 1401/15
نوبت مزایده:
اول
موضوع:
اجاره مغازه ، کانتر ، دفتر کار و ...
اسناد مزایده:
مهلت دریافت اسناد:
1401/03/25
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/03/25