حفاری و آماده سازی قبور

تاریخ مزایده:
1401/03/04
شماره مناقصه:
مناقصه شماره 1401/01
نوبت مناقصه:
اول
موضوع:
حفاری و آماده سازی قبور
اسناد مناقصه:
مهلت دریافت اسناد:
1401/03/19
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/03/19